LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/11/2014 đến ngày 08/11/2014  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
01/11/2014
Chủ nhật
02/11/2014
Thứ Hai
03/11/2014
Thứ Ba
04/11/2014
15:00 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2014-2019 Đại biểu có giấy mời; Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Kinh tế Hội trường 3 Lê Lợi Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
Thứ Tư
05/11/2014
08:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế mở rộng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
09:00 Hội nghị liên tịch Ban Giám hiệu và Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Ban Giám hiệu; Ban chấp hành Đảng bộ Trường Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
14:00 Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế PGS.TS. Nguyễn Văn Phát Phòng họp 3 Lê Lợi Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế
Thứ Năm
06/11/2014
15:30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp hệ vừa làm vừa học Thành viên HĐ theo QĐ Phòng họp Chủ tịch HĐ
Thứ Sáu
07/11/2014
08:00 Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014 - 2019 Theo danh sách tham gia lấy thư giới thiệu Phó Hiệu trưởng (sẽ gửi về cho các đơn vị trực thuộc Trường vào ngày 03/11/2014); Tổ công tác của Đại học Huế Phòng C1.2 và C1.3 (Giảng đường C - Trường Bia) Trưởng Ban TCCB, Tổ trưởng Tổ công tác ĐHH
09:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế mở rộng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế; Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng C1.2 (Giảng đường C - Trường Bia) Bí thư Đảng ủy Trường
09:30 Hội nghị liên tịch Ban Giám hiệu và Đảng ủy Trường Ban Giám hiệu; Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế; Tổ công tác của Đại Huế Phòng C1.2 (Giảng đường C - Trường Bia) Bí thư Đảng ủy Trường
14:00 Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (Hội đồng II: Khoa học Xã hội-Nhân văn) năm 2014 thông qua hồ sơ ứng viên Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 74/QĐ-HĐCDGSNN ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Phòng họp 3 Lê Lợi Chủ tịch hội đồng
15:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014 - 2019 Theo danh sách cán bộ chủ chốt tham gia lấy phiếu tín nhiệm Phó Hiệu trưởng (sẽ gửi về các đơn vị trực thuộc Trường vào ngày 03/11/2014); Tổ công tác của Đại học Huế Phòng P1.1 (Giảng đường 100 - Phùng Hưng) Trưởng Ban TCCB, Tổ trưởng Tổ công tác ĐHH
16:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế mở rộng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
16:30 Hội nghị Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế; Tổ công tác của Đại học Huế Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
Thứ Bảy
08/11/2014
07:30 Hội nghị cán bộ viên chức và lao động Trường Đại học Kinh tế năm học 2014 - 2015 Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Trường Đại học Kinh tế Hội trường Đại học Huế (03 - Lê Lợi) Hiệu trưởng

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC