LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2018 đến ngày 24/01/2018  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Tư
17/01/2018
07:30 Bảo vệ khóa luận cho sinh viên Khóa 48 hệ chính quy – Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế & phát triển

 Thành viên hội đồng theo quyết định

Giảng đường B Chủ tịch các Hội đồng
08:00 Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý I/2018

 PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Triển khai Phần mềm: ''Hệ thống Tích hợp thông tin Quản lý đào tạo''

 - Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV.

- Chuyên gia Tư vấn CNTT (đảm nhiệm)

- Tổ CNTT

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
13:30 Bảo vệ khóa luận cho sinh viên Khóa 48 hệ chính quy – Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

 Thành viên hội đồng theo quyết định

Giảng đường B Chủ tịch các Hội đồng
14:00 Triển khai Phần mềm: ''Hệ thống Tích hợp thông tin Quản lý đào tạo''

 - Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, Khảo thí &ĐBCLGD, KH-TC, CTSV ;

- Chuyên gia Tư vấn CNTT (đảm nhiệm)

- Tổ CNTT

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
Thứ Năm
18/01/2018
08:00 Hội nghị Biểu dương sinh viên “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017

 - PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV

- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; 
- Sinh viên được biểu dương 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Bảo vệ khóa luận cho sinh viên Khóa 48 hệ chính quy – Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

 Thành viên hội đồng theo quyết định

Giảng đường B Chủ tịch các Hội đồng
08:00 Triển khai Phần mềm: ''Hệ thống Tích hợp thông tin Quản lý đào tạo''

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các phòng: CTSV, KH-TC.

- Tổ CNTT

- Chuyên gia Tư vấn CNTT (đảm nhiệm)

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
10:00 Họp hội đồng xét tốt nghiệp lớp K49 CĐLT Quảng Bình

 Thành viên hội đồng theo quyết định

Phòng hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
14:00 Triển khai Phần mềm: ''Hệ thống Tích hợp thông tin Quản lý đào tạo''

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV;

- Phòng TC-HC (đ/c Tường; đ/c Hùng; đ/c Thư; đ/c Thùy Dương)

- Chuyên gia Tư vấn CNTT (đảm nhiệm)

- Tổ CNTT

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
14:30 Họp giao ban khoa Kế toán – Kiểm toán

 CBGV khoa Kế toán – Kiểm toán

Văn phòng khoa PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Sáu
19/01/2018
08:00 Triển khai Phần mềm: ''Hệ thống Tích hợp thông tin Quản lý đào tạo''

 - Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, KH-TC, Khảo thí &ĐBCL GD;

- Chuyên gia Tư vấn CNTT

- Tổ CNTT

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
16:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

- Ban chấp hành Công đoàn
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn

Phòng họp Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ Bảy
20/01/2018
Chủ nhật
21/01/2018
Thứ Hai
22/01/2018
Thứ Ba
23/01/2018
Thứ Tư
24/01/2018

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC