LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2016 đến ngày 29/10/2016  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
22/10/2016
07:30 Làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước. (Cả ngày, từ 17/10 đến 25/10)

- PGS.TS. Trần Văn Hòa;

- Đoàn kiểm toán;

- Phòng KH - TC.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
08:30 Gặp mặt sinh viên về nhận đề tài thực tập Tốt nghiệp.

 - BCN khoa KT & PT;

- Giảng viên hướng dẫn và sinh viên 2 lớp K46NN Nghệ An, K46NN Bình Định.

- Cán bộ các phòng có liên quan.

Hội trường Khoa KT & PT
Chủ nhật
23/10/2016
Thứ Hai
24/10/2016
07:30 Làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước. (Cả ngày, từ 17/10 đến 25/10)

- PGS.TS.  Trần Văn Hòa;

- Đoàn kiểm toán;

- Phòng KH - TC.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
08:00 Hội ý Ban Giám đốc Đại học Huế.

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng làm việc Giám đốc ĐHH, 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế.
08:00 Kiểm tra tiến độ rà soát Báo cáo Tự đánh giá và hồ sơ minh chứng.

- PGS.TS. Trịnh Văn Sơn;

- TS. Hoàng Quang Thành;

- TS. Trần Thị Thu Trang;

- ThS. Trần Ngọc Sơn và thành viên Nhóm công tác 3 theo danh sách.

Hội trường PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
09:00 Hội nghị CBVC khoa Tài chính - Ngân hàng.

 CBGV khoa Tài chính - Ngân hàng.

Văn phòng khoa TS. Trần Thị Bích Ngọc
09:30 Kiểm tra tiến độ rà soát Báo cáo Tự đánh giá và hồ sơ minh chứng.

- TS. Trương Tấn Quân;

- TS. Hoàng Quang Thành;

- TS. Trân Thị Thu Trang;

- ThS. Trần Ngọc Sơn và thành viên Nhóm công tác 4 theo danh sách.

Hội trường TS. Trương Tấn Quân
14:00 Hội ý Ban giám hiệu và trưởng phòng TC – HC.

 - Ban giám hiệu;
 - Trưởng phòng TC - HC.

Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Hội nghị CBVC khoa QTKD.

CBVC khoa QTKD.

Hội trường TS. Nguyễn Đăng Hào
15:00 Họp Hội đồng tư vấn đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
15:30 Họp Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Ba
25/10/2016
07:30 Làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước. (Cả ngày, từ 17/10 đến 25/10)

- PGS.TS. Trần Văn Hòa;

- Đoàn kiểm toán;

- Phòng KH - TC.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
08:00 Đánh giá tiểu luận tổng quan của NCS Nguyễn Trí Lạc.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng B5.3 Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp giao ban khoa KT - KT và tổ chức Hội nghị CBVC khoa KT - KT năm học 2016 - 2017.

 Toàn thể CBGV khoa KT - KT.

Văn phòng khoa PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
09:30 Đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của NCS Đào Anh Xuân.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng B5.3 Chủ tịch Hội đồng
14:00 Hội nghị CBVC khoa KT & PT.

 CBGV khoa KT & PT.

Văn phòng khoa TS. Bùi Đức Tính
17:00 Hội nghị CBVC khoa Kinh tế chính trị.

 CBGV khoa Kinh tế chính trị.

Văn phòng khoa TS. Hà Thị Hằng
Thứ Tư
26/10/2016
08:00 Kiểm tra tiến độ rà soát Báo cáo Tự đánh giá và hồ sơ minh chứng.

- PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc;

- TS. Hoàng Quang Thành;

- TS. Trần Thị Thu Trang;

- ThS. Trần Ngọc Sơn và thành viên Nhóm công tác 1 theo danh sách.

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
09:30 Kiểm tra tiến độ rà soát Báo cáo Tự đánh giá và hồ sơ minh chứng.

- PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc;

- TS. Hoàng Quang Thành;

- TS. Trần Thị Thu Trang;

- ThS. Trần Ngọc Sơn và thành viên Nhóm công tác 5 theo danh sách.

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
14:00 Họp Ban tổ chức và tổ giúp việc Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động trường ĐHKT.

 Thành phần theo Quyết định.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Năm
27/10/2016
09:00 Kiểm tra tiến độ rà soát Báo cáo Tự đánh giá và hồ sơ minh chứng.

- PGS.TS. Trịnh Văn Sơn;

- TS. Hoàng Quang Thành;

- TS. Trần Thị Thu Trang;

-ThS. Trần Ngọc Sơn và thành viên Nhóm công tác 2 theo danh sách.

Phòng họp PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
14:00 Hội nghị giao ban công tác tổ chức cán bộ Đại học Huế quý IV năm 2016.

 -   Đại diện lãnh đạo đơn vị;
 -  Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng TCHC;
 -  Các chuyên viên phụ trách công tác TCCB.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế.
Thứ Sáu
28/10/2016
07:30 Khai mạc Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016 từ ngày 28/10 đến ngày 30/10.
(Theo Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế).

* Đại diện Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế;
* Thường trực Đảng uỷ Đại học Huế.
* Đại diện các Đảng ủy cơ sở (có học viên tham gia lớp học).
* Toàn thể học viên tham dự Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
14:00 Họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo mở rộng rà soát đề án CTĐT chất lượng cao.

-  Thường trực Hội đồng KH – ĐT theo Quyết định;

-  Trưởng khoa QTKD, KT & PT, KT – KT, TC – NH, HTTTKT.

-  TS. Phạm Xuân Hùng.

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
29/10/2016
07:30 Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động trường ĐHKT năm học 2016 – 2017.

- Đại biểu có giấy mời;
- Đại biểu triệu tập.

Hội trường PGS.TS. Trần Văn Hòa

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC