LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/09/2014 đến ngày 26/09/2014  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
19/09/2014
08:00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đại học Huế. Thành viên Hội đồng theo quyết định số 1363/QĐ-ĐHH, ngày 21/8/2013 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp 3 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Hội nghị Giao ban Khoa học và Công nghệ Quý III năm 2014 Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng hoặc Phó Phòng phụ trách KHCN-HTQT; cán bộ theo dõi công tác QLKH của các Phòng KHCN-HTQT. Trường Đại học Khoa học (77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế) P. Giám đốc Nguyễn Quang Linh
14:00 Hội nghị liên tịch Ban giám hiệu và Đảng ủy: Thống nhất nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Đảng ủy viên và Ban giám hiệu. Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Văn Phát
Thứ Bảy
20/09/2014
08:00 Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Toàn thể Cán bộ, Đảng viên, viên chức và hợp đồng lao động trong Đảng bộ. Giảng đường C1.2 *
Chủ nhật
21/09/2014
Thứ Hai
22/09/2014
Thứ Ba
23/09/2014
Thứ Tư
24/09/2014
Thứ Năm
25/09/2014
Thứ Sáu
26/09/2014

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC